Gemeente Geertruidenberg

Lintjesregen 2018

Vandaag worden bij de Algemene Gelegenheid (ofwel de Lintjesregen) 5 bijzondere inwoners uit de gemeente Geertruidenberg gedecoreerd.

Twee dames en drie heren ontvangen hun Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Willemijn van Hees van Geertruidenberg.

De heer C.A. (Cor) Baardemans uit Raamsdonksveer, 73 jaar

Cor Baardemans is sinds 1970 op verschillende terreinen vrijwillig actief voor onze samenleving:
1970-1982 vrijwilliger bij en bestuurslid van toenmalige Voetbalvereniging S.V. Veerse Boys. Hij was in de jaren ’60 speler van het eerste elftal en na zijn actieve voetbalperiode werd hij leider van het tweede elftal. Steevast was hij de vaste presentator en gastheer bij diverse jubilea van de vereniging. Als bestuurslid behartigde hij de belangen van de senioren voetballers.

1977-2002 actief kaderlid bij de AbvaKabo/FNV. Hij stond altijd met een tomeloze inzet klaar als er daden/activiteiten verricht moesten worden. Hij had aandacht voor zijn collega’s bij destijds PNEM, later Essent/RWE en hij kwam op voor de gewone man.
1977-2002 diverse medezeggenschapsfuncties bij PNEM Netwerkbedrijf (later Essent Netwerk Zuid):
In 1977 was hij al lid van de vaste OR-onderdeelcommissie Transport & Distributie. Onbekend is sinds wanneer hij deze functie uitvoerde.
1991-1998: lid OR Transport & Opwekking (T&O bedrijfsonderdeel PNEM)
1998-2000: lid OR PNEM Netwerk en voorzitter vaste VGWM-commissie;
2000-2002: lid OR Essent Netwerk Zuid tot 2001 voorzitter VGWM-commissie.
1979-2004 actief lid en bestuurslid van Biljartvereniging Sandoel (BVS).
1988-heden Vice-voorzitter en vanaf 2011 voorzitter van Carnavalsvereniging “De Faant”. Hij bouwde mee aan de praalwagens en hij was lid van diverse commissies, zoals de optochtcommissie, bouwcommissie en jubileumcommissie. Ook was hij medeorganisator van de amusementsavonden. Hij is het visitekaartje van C.V. “De Faant” en hij draagt dit overal uit.
2010-heden Lid activiteitencommissie, verleent diverse hand- en spandiensten en is daarnaast voorzitter van de Cliëntenraad van verpleeghuis De Kloosterhoeve, en lid Centrale Cliëntenraad van Stichting De Riethorst/Stromenland.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Persoonlijke informatie:
Cor Baardemans is een sociaal betrokken man, met het hart op de juiste plaats. Een bescheiden mens, die niet op de voorgrond wil staan maar die juist door zijn inzet en betrokkenheid een bijzondere plaats inneemt. Hij staat voor wat hij doet, afspraak is afspraak, en weet bruggen te bouwen. Hij neemt initiatief, stimuleert en betrekt mensen bij diverse lokale activiteiten. Ook zet(te) hij zich in voor activiteiten in De Kloosterhoeve, S.V. Veerse Boys (thans RFC), Stichting Veers Erfgoed, het Zydeco festival en het Oktoberfest Dongemond. Dit alles naast de zorg die hij al jarenlang geeft aan zijn zieke vrouw.
Het is niet duidelijk waar zijn bijnaam “Cor d’n Huismus” vandaan komt…

De heer A.M. (Ad) Heijblom uit Raamsdonksveer, 55 jaar

Ad Heijblom is een zeer gewaardeerde medewerker van Vitronics Soltec B.V. in Oosterhout.
Daarnaast is hij al vanaf 1991 vrijwillig actief op verschillende terreinen voor onze lokale samenleving:
1991-heden zeer actieve vrijwilliger bij EHBO-vereniging Dongemond. Van 2013-2017 was hij tweede secretaris maar springt nu nog steeds ondersteunend bij. Hij is actief als EHBO-er bij evenementen en organisator van reanimatie- en AED-cursussen. Hij verzorgt Jeugd-EHBO-lessen op basisscholen en ontwikkelde en onderhoudt de website.
2011-heden vrijwilliger bij Stichting Lokale Omroep Geertruidenberg (S.L.O.G.). Hij biedt technische ondersteuning voor de kabelkrant. Ook draagt hij mede zorg voor het functioneren van de computersystemen.
2012-heden vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Geertruidenberg (en zijn rechtsvoorgangers: deze nieuwe kerkelijke gemeente is op 25 september 2017 ontstaan door een fusie van de Protestantse Gemeente te Raamsdonk-Raamsdonksveer en de Hervormde Gemeente Geertruidenberg). Hij is medeverantwoordelijk voor de techniek rondom de kerkdiensten. Ook heeft hij bijgedragen aan het opzetten van een BHV-plan en veiligheids- en ontruimingsplannen voor de kerk en de overige gebouwen. Ook zet hij zich in voor de jaarlijkse rommelmarkt.
2016-heden vrijwilliger bij Stichting Welzijn Ouderen Geertruidenberg (SWOG). Hij verzorgt de aansluitingen van de alarmeringstoestellen bij zelfstandig wonende ouderen en het programmeren van nieuwe apparaten.

Persoonlijke informatie:
Ad Heijblom is iemand met oog voor de problemen van anderen en altijd bereid om de persoon of organisatie te helpen. Hij is vaardig op verschillende gebieden, vooral op ICT gebied. Hij is nooit te beroerd om een stapje extra te zetten. Hij gaat niet aan de kant staan maar steekt de handen uit de mouwen, heeft geregeld goede ideeën en denkt mee, en komt met een oplossing. Hij is iemand die zorgt dat een organisatie kan blijven functioneren. Hij “heeft nooit tijd” maar staat wel altijd voor de gemeenschap klaar, en vraagt er zelf weinig voor terug.

De heer J.H. (Jan) Roosenbrand uit Raamsdonksveer, 69 jaar

Jan Roosenbrand is vanaf 1964 vrijwillig actief voor de samenleving, waarbij zijn activiteiten op het terrein van het kerkelijke leven als zwaartepunt gelden:
1964-1995 leider/organisator van de Zondagschool (aangesloten bij de Nederlandse Zondagschoolvereniging). Tijdens diensten van de Nederlandse Hervormde Kerk vertelde aan kinderen van 6 t/m 12 jaar verhalen uit de Bijbel.
1984-1995 Kampleider bij het kerkelijke Jeugdwerk (voor de kerkelijk betrokken jongeren binnen de gemeente Geertruidenberg, waaronder Raamsdonksveer valt).
1980-heden Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Geertruidenberg (en zijn rechtsvoorgangers: deze nieuwe kerkelijke gemeente is op 25 september 2017 ontstaan door een fusie van de Protestantse Gemeente te Raamsdonk-Raamsdonksveer en de Hervormde Gemeente Geertruidenberg):
Hij zet zich al die jaren in voor de jaarlijkse rommelmarkt. Van 1996 tot 2015 was hij ouderling, vanaf 1996 coördineert hij de mutaties binnen het ledenbestand. Vanaf 2010 is hij coördinator van de activiteit “Als een lopend vuurtje” en tussen 2010 en 2011 droeg hij bij aan de fusie tussen de Gereformeerde Kerk Raamsdonksveer c.a. en de Hervormde Gemeente Raamsdonk-Raamsdonksveer. Vanaf 2016 is hij ook betrokken bij de activiteit “Egen in De Brug”.
2013-heden Distributeur Longfonds: hij organiseert de collecte voor het Longfonds.
Vanaf 2009 is hij collectant voor het Longfonds en vanaf 2011 is hij collectant voor de Hartstichting.

Persoonlijke informatie:
“Geen woorden maar daden” typeert Jan Roosenbrand. Nooit op de voorgrond, maar als het nodig is staat hij altijd klaar. Als kinderen en kleinkinderen iets aan hem vragen zal hij alles doen om hen te helpen. Niets is hem dan te veel.

Mevrouw A.T. (Ada) Vervoorn uit Raamsdonksveer, 65 jaar.

Mevrouw Ada Vervoorn is al 33 jaar vrijwillig actief binnen de samenleving, ook haar activiteiten hebben als zwaartepunt het kerkelijke leven:
1985-1991 lid activiteitencommissie en ouderraad bij Christelijke Basisschool De Schoof in Raamsdonksveer. Zij organiseerde mede de activiteiten zoals het jaarlijkse schoolkamp.
1988-2012 vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Raamsdonk-Raamsdonksveer (deze is in september 2017 gefuseerd met de Hervormde Gemeente Geertruidenberg in de Protestantse Gemeente Geertruidenberg).
Zij was tussen juni 1988 en december 2011 kerkvoogd, zij was diaken van juni 2004 tot november 2008 en zij was van 2004 tot en met 2011 lid van de kerkenraad. Haar belangstelling in deze functies ging uit naar de ouderen, zieken en minder bedeelden.
1992-2003 Bestuurslid Stichting Lambertuskerk Raamsdonk. Als scriba van het college van Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente Raamsdonk-Raamsdonksveer was zij mede-oprichter en bestuurslid van het eerste uur van deze Stichting.
2007-2016 Mantelzorger van haar moeder met een zeer intensieve tijdsbesteding.
2014-heden Vrijwilliger en sinds 2015 bestuurslid en secretaris van de Culturele Commissie Geertruidskerk. Zij organiseert mede de exposities, treedt op als gastvrouw en stuurt de vrijwilligers aan.
Daarnaast heeft zij jaarlijks gecollecteerd voor de Hartstichting van 19082 tot 2009.

Persoonlijke informatie:
Ada Vervoorn is zorgzaam, sociaal en gastvrij. Een liefdevolle oma van vijf kleinkinderen.

Mevrouw C.P.L. (Corrie) van Strien-Verschuren uit Raamsdonk, 74 jaar

Het zwaartepunt van de vrijwillige verdiensten van Corrie van Strien-Verschuren is gelegen op het terrein van ouderenwelzijn. Zij is al weer 40 jaar vrijwillig actief:
1978-1990 penningmeester van de Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO) in Raamsdonk. Ook bracht zij nieuwsbrieven rond en was zij medeorganisator van diverse activiteiten.
1987-heden vrijwilliger bij de Sint Elisabeth parochie, parochiekern Raamsdonk. Zij maakt deel uit van de schoonmaakgroep van de St. Bavokerk.
1989-1999 bestuurslid van de Stichting Raamsdonkse Karnaval (SRK). Mede door haar niet aflatende zorg heeft zij meer dan 10 jaar veel voor het carnaval in de dorpsgemeenschap betekend.
2006-heden Bestuurslid en aspirant-penningmeester, vanaf 2008 penningmeester van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO), afdeling Raamsdonk. Zij regelt de zomeruitstapjes en allerlei andere activiteiten met oog en gevoel voor het welzijn van de leden.
Daarnaast zorgde zij tussen 1978 en 2004 op een zeer intensieve manier voor haar moeder, die ineen ‘aanleunwoning’ bij haar woonde.

Persoonlijke informatie:
Corrie van Strien-Verschuren is zeer betrokken bij de leefbaarheid van, en het verenigingsleven in Raamsdonk. Zij is al jaren een grote fan van VV Raamsdonk en gaat zo mogelijk met haar echtgenoot naar alle thuis- en uitwedstrijden kijken. Haar liefde voor Raamsdonk komt tot uitdrukking in een plakboek met alle bewaarde foto’s en krantenartikelen zie ze verzameld en bewaard heeft.
Al haar vrijwilligersactiviteiten verrichtte zij naast haar zorgzaamheid voor haar gezin en allen om haar heen. Deze zorgzaamheid bezat zij al op jonge leeftijd, als oudste dochter in een gezin met zes kinderen. Zij heeft 26 jaar voor haar moeder gezorgd en nu zorgt ze voor haar echtgenoot (die al geruime tijd met zijn gezondheid kampt), kinderen, kleinkinderen.

You Might Also Like